Szociális célú szén tüzelőanyag támogatás

Konyár Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. évben is van lehetőség szociális célú szén tüzelőanyag támogatás igénylésére. A kiosztásról az Önkormányzat gondoskodik 2017. február 15-ig. A kérelem benyújtásának határideje: 2016. december 15. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Támogatásban az a háztartás részesülhet, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250.- Ft), és az igénylő bejelentett lakóhellyel vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik a településen.

A támogatásban előnyt élveznek:

  • - Aktív korúak ellátására, valamint
  • - időskorúak járadékára jogosultak
  • - vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők).
  • - Azok a családok, akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

A támogatásra ingatlanonként egy háztartás jogosult, háztartásonként legfeljebb 10 q szén biztosítására kerülhet sor.

A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Szociális célú szén a települési támogatáshoz rendszeresített kérelem formanyomtatványon benyújtott kérelemmel igényelhető. A kérelem átvehető a Konyári Polgármester Hivatalban, Bagoly Lászlóné ügyintézőnél. A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemigazolásokat, valamint a jogosultságot igazoló dokumentumok másolati példányát, amennyiben a jogosultság nem szerepel a Konyári Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában.

A szén kiosztása történhet személyes átvétellel vagy az önkormányzat által biztosított lakcímre szállítással. A szociális szén átadás-átvételéről átvételi elismervény készül.

Egyúttal  szeretném közölni valamennyi, szociális célú szén tüzelő iránti támogatást benyújtani szándékozó lakossal, hogy abban az esetben, ha több olyan igénylő személy nyújtja be kérelmét az Önkormányzathoz, aki a Belügyminisztérium rendelete értelmében előnyt élvez a szén kiosztása kapcsán, mint amennyi szénmennyiség kiosztásra kerülhet, abban az esetben a döntéshozó személy(ek) megvizsgálja(k), hogy az adott háztartásban mindenki betartotta-e a 2016-os évben az Együttélési normákat,s amennyiben közösség- illetőleg társadalomzüllesztő magatartást (garázdaság, lopás, stb…)  tanúsított  bármely személy, vagy gyermeknevelési kötelezettségeiknek nem tettek eleget (pl. a  gyermek folyamatosan verekszik iskolában és azon kívül, lopott, garázdálkodott, stb…) ,tehát sajnálatos módon súlyosan veszélyezteti gyermekét, az ilyen személy túligénylés esetén kimaradhat a szénben részesülők köréből.

Ezen társadalom - és közösségépítő elvet és szándékot, míg polgármester vagyok, mindenképpen fő szempontnak tekintem bármilyen jellegű támogatás odaítélésekor, s amennyiben jogszabályi lehetőség megvan rá, azt alkalmazni is fogom, s erre kérem a Képviselő Testületi tagokat is!

Kérem fentiek tudomásul vételét!

Konyár, 2016. november 28.

Vig Szilárd

polgármester

Csatolmányok nevei:
FájlLeírásFájl méreteUtoljára módosítva
Fájl letöltése (Kérelem szociális szén.pdf)Kérelem szociális szén.pdf 924 Kb2016-11-28 14:03